Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Szemberska.
 • E-mail: aszemberska@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 5440650

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
 • Adres: ul. Pala Telekiego 8, 02-793 Warszawa
 • E-mail: aszemberska@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 5440650

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do bodunku przedszkola wchodzi się z poziomu chodnika. Brak schodów przed wejściem.

2. Budynek jest dwukondygnacyjny. Na pierwsze piętro można dostać się schodami lub windą osobową.

3. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content